Sprawy cywilne, ze stosunku do pracy i ubezpieczeń społecznych

Wysokość stawek minimalnych, w zależności od wartości przedmiotu sprawy
do 500 zł 120 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł 360 zł
powyżej 1500 zł do 5000 zł 1200 zł
powyżej 5000 zł do 10 000 zł 2400 zł
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 4800 zł
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 7200 zł
powyżej 200 000 zł 14 400 zł
W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą 75% stawek obliczonych na podstawie § 2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów, opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

 

Wysokość stawek minimalnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
rozwód bez orzekania o winie [1] 720 zł
rozwód z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia 1080 zł
unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 720 zł
przysposobienie 360 zł
pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka 240 zł
ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia [2] 480 zł
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym 480 zł
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 720 zł
podział majątku wspólnego między małżonkami [3] stawka obliczana na podstawie § 2 od wartości udziału LUB w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% stawki
alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka 120 zł
[1] Stawki, o których mowa, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.), od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.
[2] Stawki obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej
[3] Stawki ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

 

Wysokość stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych
stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 50% stawki obliczonej na podstawie § 2
rozgraniczenie 720 zł
sprawy dotyczące służebności 480 zł
naruszenie posiadania 320 zł
wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 240 zł
zniesienie współwłasności stawkę obliczana na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki
korzystanie z rzeczy wspólnej, zarząd rzeczą wspólną 480 zł
usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

 

Wysokość stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego
zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarząd spadku nieobjętego, wyjawienie przedmiotów spadkowych 120 zł
stwierdzenie nabycia spadku 120 zł
stwierdzenie nabycia spadku gdy przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu 720 zł
dział spadku stawkę obliczana na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki

 

Wysokość stawek minimalnych za prowadzenie innych spraw
opróżnienie lokalu mieszkalnego 480 zł
wydanie nieruchomości rolnej 720 zł
wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego stawka obliczana na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.
uchylenie uchwały organu spółdzielni [1] 360 zł
ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich [1] 1080 zł
postępowanie nieprocesowe w sprawie niewymienionej odrębnie 240 zł
uchylenie wyroku sądu polubownego 2400 zł
postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe 3600 zł
uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 480 zł
egzekucje nieruchomości 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki
ze skargi na czynności komornika 240 zł
wyjawienie majątku 120 zł
rejestracja spółki 2400 zł
rejestracja spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym 1200 zł
rejestracja spółdzielni 2400 zł
inne rejestracje 1200 zł
zmiany w rejestrze 1200 zł
zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym 600 zł
zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego o klauzulę wykonalności 120 zł
zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 120 zł
zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 120 zł
ustalenie autorstwa projektu wynalazczego 960 zł
ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa rejestracji 1200 zł
naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa rejestracji [1] 1680 zł
stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, prawa użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego 1440 zł
przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1680 zł
uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy 1080 zł
wyłączenie wspólnika 1080 zł
rozwiązanie spółki kapitałowej 1080 zł
przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 300 zł
odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary o pozbawieniu wolności lub tymczasowego aresztowania 240 zł
ubezwłasnowolnienie 480 zł
uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 360 zł
[1] Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
Wysokość stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy
nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 360 zł
wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż z tytułu wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 75% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
inne roszczenia niemajątkowe 120 zł
ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 240 zł
świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
Stawki minimalne wynoszą 360 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.
Wysokość stawek minimalnych za prowadzenie spraw w postępowaniu apelacyjnym
przed sądem okręgowym 50% stawki minimalnej, chyba że w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – wówczas 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł
przed sądem apelacyjnym 75% stawki minimalnej, chyba że w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – wówczas 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
Wysokość stawek minimalnych za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym
przed sądem okręgowym 25% stawki minimalnej, chyba że w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – wówczas 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł
przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej, chyba że w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – wówczas 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
Do ustalenia stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się § 9.
Wysokość stawek minimalnych za prowadzenie spraw w postępowaniu kasacyjnym
sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz sporządzenie opinii o braku podstaw o wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
Wysokość stawek minimalnych w postępowaniu w sprawie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzeniu niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
Wysokość stawek minimalnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz stawiennictwo na rozprawie 2400 zł
sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi 1200 zł