Sprawy karne i sprawy o wykroczenia

Wysokość stawek minimalnych, w zależności sprawy
objętej dochodzeniem 360 zł
objętej śledztwem 600 zł
czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 180 zł
Wysokość stawek minimalnych za obronę
przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym 720 zł
przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 360 zł
przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym 840 zł
przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją 840 zł
przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym 1200 zł
przed Sądem Najwyższym 1200 zł
Wysokość stawek minimalnych za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał
sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy 720 zł
sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy 1200 zł
Wysokość stawek minimalnych
za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 720 zł
za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym 720 zł
za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem 720 zł
za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego 240 zł
za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 240 zł
udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego  50% stawki minimalnej
za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana
Wysokość stawek minimalnych za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym
odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary 360 zł
wykonanie warunkowo zawieszonej kary 360 zł
warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia 240 zł
czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających 240 zł
prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania 240 zł
prowadzenie sprawy o ułaskawienie 480 zł
za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym 480 zł