Inne sprawy

Inne sprawy

Wysokość stawek minimalnych, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
w pierwszej instancji
w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężnastawka obliczona na podstawie § 2
sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego1200zł
w innej sprawie480 zł
powyżej 5000 zł do 10 000 zł2400 zł
w drugiej instancji
sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym75% stawki minimalnej, a jeśli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej50% stawki minimalnej, a jeśli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł
w postępowaniu zażaleniowym240 zł
Wysokość stawek minimalnych, w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów
sprawy z zakresu ochrony konkurencji1440 zł
sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone120 zł
sprawy z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego1440 zł

Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego stawka minimalna wynosi 240 zł.