Art. 280 kodeksu karnego – rozbój

Art. 280 kodeksu karnego

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Rozbój jest przestępstwem określonym w art. 280 kodeksu karnego. Sprawca dopuszcza się swoim zachowaniem rozboju w celu dokonania kradzieży, a zatem stosuje przemoc względem osoby, bądź groźbę natychmiastowego użycia przemocy lub też doprowadza inną osobę do stanu nieprzytomności czy bezbronności.

Z orzecznictwa sądów:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28.08.2014 roku, sygn. akt II Aka 129/14

„Popełnienie rozboju nie wymaga werbalizowania groźby, bowiem może ona być wyrażona konkludentnie poprzez odpowiednie zachowanie sprawcy. Zwrot „bo sięgnę do rękawa” stanowi groźbę użycia przemocy, bo sugeruje dysponowanie przez sprawcę jakąś rzeczą, która może być niebezpieczna, niezależnie od tego czy w nim oskarżony coś przetrzymywał i czy było to widoczne dla pokrzywdzonego.”