Prawo rodzinne – alimenty

Czy alimenty przysługują tylko dzieciom, czyli kto od kogo może uzyskać alimenty?

Alimenty rozumiane są jako środki utrzymania potrzebne do zapewnienia m.in. wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, a nawet zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Alimenty można świadczyć w dwojaki sposób: w naturze bądź ustalając równowartość pieniężną.

Pierwszym skojarzeniem dotyczącym obowiązku alimentacyjnego są alimenty płacone na dzieci przez jednego z rodziców. Jednak krąg uprawnionych do uzyskania świadczeń alimentacyjnych jest większy.

Alimentacja obejmuje rodziców, krewnych, małżonków, przysposabiających jak i powinowatych, a zatem o uprawnieniu do świadczeń alimentacyjnych można mówić:

Pomiędzy krewnymi w linii prostej (dzieci, rodzice, wnuki i dziadkowie), bocznej (rodzeństwo), małżonkami, przysposobionym a przysposabiającym, ojczymem a pasierbem, ojca biologicznego dziecka na rzecz jego matki lub dziecka.

W jaki sposób można uzyskać w Krakowie alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego bądź według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

W Krakowie znajdują się 4 Sądy Rejonowe:

  1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
  2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie
  3. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
  4. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie

Obszar właściwości poszczególnych sądów można sprawdzić na stronie internetowej danego sądu lub uzyskać informację w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się w budynku Sądu Okręgowego osobiście, telefonicznie pod numerem tel. (12) 619 – 50 – 86, (12) 619 – 57 – 70, bądź poczty elektronicznej.

Pozew składa się w 2 egzemplarzach. W przypadku gdy powodem jest małoletni pozew składa w jego imieniu przedstawiciel ustawowy.

Co musi zawierać uzasadnienie pozwu o alimenty?

Uzasadnienie pozwu powinno zawierać dokładne określenie kosztów miesięcznego utrzymania uprawnionego do alimentów, sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdej ze stron, w tym wysokość zarobków, posiadany majątek, osoby będące na utrzymaniu, koszty własnego utrzymania.

Do pozwu należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:

  • odpis pozwu dla strony przeciwnej
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli dziecko jest ze związku małżeńskiego)
  • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli dziecko jest pozamałżeńskie)
  • inne dokumenty potwierdzające twierdzenia zawarte w pozwie np. rachunki, zaświadczenie o zatrudnieniu

Jakiej maksymalnej kwoty alimentów można domagać w pozwie o alimenty?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie podaje maksymalnej kwoty jakiej można żądać w pozwie o alimenty. Wskazuje natomiast, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od:

  • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego
  • możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Czy alimenty się przedawniają?

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem 3 lat.

Jakie są opłaty związane z alimentami?

Osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od kosztów sądowych. Dodatkowo jeśli nie ma możliwości finansowych, by pokryć koszty profesjonalnego pełnomocnika, może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu.