Podział majątku po rozwodzie – pomoc prawna

W trakcie trwania związku małżeńskiego nabywane są dobra zaliczane później do tzw. majątku wspólnego. Może to być dom, nieruchomość, wspólna firma, działka lub dobra ruchome. Kiedy wyrokiem sądu małżeństwo ustaje – nadchodzi moment podziału majątku. Nie jest to jednak zazwyczaj łatwe i wiąże się z poczuciem pokrzywdzenia któregoś z byłych małżonków. Sprawy sądowe dotyczące podziału majątku wspólnego są zatem jednymi z bardziej czasochłonnych i skomplikowanych. Dlatego tak ważne jest by przed rozpoczęciem postępowania sądowego spróbować podzielić majątek za pomocą umowy między byłymi partnerami. Jeśli jednak strony są sobie niechętne i obwiniają się wzajemnie po rozwodzie, a ugoda między nimi nie jest możliwa na zasadzie porozumienia – należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ostateczne podzielenie majątku.

Co wlicza się w majątek wspólny?

 • wynagrodzenie za wykonywaną pracę
 • dochody z pozamałżeńskiej działalności zarobkowej
 • środki finansowe zgromadzone na pracowniczych kontach emerytalnych
 • kwoty składek na subkontach

Do majątku wspólnego nie zaliczamy osobistych przedmiotów nabytych przed zawarciem związku małżeńskiego, przedmiotów nabytych drogą dziedziczenia, zapisanych lub darowanych, praw majątkowych  podlegających odrębnym przepisom, praw niezbywalnych, przedmiotów uzyskanych jako zadośćuczynienie, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, praw autorskich oraz praw własności przemysłowych

Rola adwokata w postępowaniu sądowym o podział majątku

 • przygotowanie wniosku ze wskazaniem wspólnego majątku lub jego części
 • złożenie wniosku o nieważność majątkowej umowy małżeńskiej
 • złożenie wniosku o zwrot długów, które spłacił tylko jeden małżonek
 • dochodzenie o zwrot wydatków i świadczeń, które zostały poniesione na rzecz uzyskania wspólnego majątku
 • doradztwo w zakresie podziału majątku
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnych warunków
 • reprezentacja przed sądem

Zobacz też:
ustanowienie rozdzielności majątku w trakcie trwania małżeństwa | składanie wniosków w Krakowie