Gdzie w Krakowie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do:

1. wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku,

2. Sądu spadku właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć tylko po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Ustanie wspólności majątkowej następuje przez:

  • śmierć jednego z małżonków,
  • orzeczenie rozwodu,
  • orzeczenie separacji,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej orzeczeniem sądu,
  • powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą pomiędzy małżonkami.

W Krakowie znajdują się 4 Sądy Rejonowe:

  1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
  2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie
  3. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
  4. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie

Obszar właściwości poszczególnych sądów można sprawdzić na stronie internetowej danego sądu lub uzyskać informację w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się w budynku Sądu Okręgowego osobiście, telefonicznie pod numerem tel. (12) 619 – 50 – 86, (12) 619 – 57 – 70, bądź poczty elektronicznej.